ترموستات جداری امیت اصل ایتالیا 0 تا 90 درجه سانتی گراد

مــزایا
مــعایب