ترموستات جداری تکبان ایرانی 0 تا 90 درجه سانتی گراد

مــزایا
مــعایب