داکت اسپیلت تهویه مدل TDS-FIRM-60-H-R410a

379,320,000 ریال


به جهت افزایش رضایتمندی مشتریان عزیز و افزایش کیفیت محصولات ؛ برای آنها نشان هایی قراردادیم تا با خیالی راحت تر و اطمینانی بیشتر بتوانید نسبت به بررسی و خرید آنها اقدام کنید.

این محصول دارای نشان های زیر است:

تحویل فوری  برچسب انرژی  سازگار با محیط زیست    گارانتی  ساخت ایران  خدمات نصب  !-- اول سرویس -->تأئیدیه اوّل سرویس  خدمات پس از فروش 

  (برای مشاهده مفاهیم هر نشان صفحه  نشان های محصولات را ببینید.)


داکـت اسـپلیت محصولـی اسـت هماننـد کولـر اسـپلیتهای خانگـی کـه در واحدهـای مسـکونی و یـا تجـاری کوچـک کاربـرد دارد. یونیـت خارجـی )کندانسـور( آن در تـراس و یـا پشـت بـام و یونیـت داخلـی در داخـل منـزل و یـا محیـط کار نصـب مـی شـود، بـا ایـن تفـاوت کـه در سیسـتم کولرهـای گازی معـروف بـه اسـپلیت یونیـت، قسـمت داخلـی) اواپراتـور ( تنهـا در یـک اتـاق و بـه صـورت آشـکار نصـب میگـردد، امـا در سیسـتم داکـت اسـپلیت، یونیـت داخلـی در سـقف کاذب نصـب میگـردد و بـا کانـال کشـی بـه فضاهـای مـورد نظـر، سـرمایش مطلـوب کولرهـای گازی و یـا گرمایــش مــورد نیــاز در فصــل ســرما را بــه اتاقهــا و یــا بخشهــای ســاختمان انتقــال میدهــد. تفـاوت دیگـر داکـت اسـپلیت بـا کولـر اسـپلیتها در ایـن اسـت کـه کولر اسـپلیتها ممکن اسـت تـک کاره )فقـط سرمایشـی( و یـا دوکاره)سـرمایش و گرمایـش( باشـند، امـا داکـت اسـپلیت دوکاره بـوده و گرمای آن از طریق آبگرم حاصل از پکیج یونیتهای گرمایشـی تامین شـده و با توجه به کانال کشـی بـه تمـام نقـاط محیـط، در فصول سـرد سـال، گرمای مـورد نیاز محیـط را به طور کامـل و بدون نیاز به هیچ سیسـتم گرمایشـی کمکی، تامیـن مینماید. عمومـا داکـت اسـپلیتهای موجـود در بـازار بـه سـه صـورت Pressure High و Pressure Medium و Pressure Low میباشـند کـه علـت ایـن نامگـذاری، تفـاوت در طراحـی حداکثـر طـول کانـال کشـی و تـوان غلبـه بـر افـت فشـار ناشـی از طـول کانـال میباشـد.

قابلیتها و مزایای داکت اسپلیت

سیستم کنترلی هوشمند مطابـق بـا آخريـن اسـتانداردهاي روز دنيـا و ويژگيهايـي از قبيـل دارا بـودن صفحـه نمايـش بـزرگ بـا نـور پشـت صفحـه LCD كـه كار ديـدن و خوانـدن اطالعـات حـك شـده بـر روي آن را بـراي كاربـر آسـان مينمايـد. قابلیت تنظیم دستگاه در حالت اتوماتیک و تنظیم دمای محیط در عدد دلخواه در تابستان و زمستان قابلیت تنظیم دور فن دستگاه در چهار سرعت مختلف به طور اتوماتیک متناسب با دمای تنظیم شده قابلیت برنامه خاموش و روشن در ساعات دلخواه و روزهای مختلف هفته قابلیت تنظیم حالت خواب ) mode Sleep ) در طول ساعات شب قابلیت تنظیم دماهای مختلف در هر یک از اتاقها و یا بخشهای ساختمان ) Optional) قابلیت استفاده چهار فصل سـرمایش حاصل از داکت اسـپلیت، به صورت تراکمی با اسـتفاده از کمپرسـور و گرمایش آن، با اسـتفاده از آب گرم متصل به پکیج گرمایشـی خانگی حاصـل میشـود کـه بـدون اسـتفاده از هیـچ سیسـتم سرمایشـی و گرمایشـی اضافـی دیگـر، در تمامـی فصـول سـال قابل اسـتفاده مطلوب میباشـد. عـاوه بـر آن، قابلیـت تهویـه و تخلیه هوا بدون اسـتفاده از سـرمایش و یا گرمایش و اسـتفاده از هوای تازه و یا برگشـت در فصول بهار و پاییـز وجود دارد. قابلیت فیلتراسیون هوا طراحـی یونیـت داخلـی بـه گونـهای انجـام شـده اسـت کـه بـا نصـب فیلتـر مناسـب در محـل هـوای ورودی بـه یونیـت، عمـل تصفیـه و پاالیـش هـوا شـامل بـو، مـواد شـیمیایی و آالیندههـای معلـق در هـوا ماننـد باکتریهـا و ویروسهـا کـه موجـب ایجـاد آلرژیهـای فصلـی میشـوند، بـه خوبـی صـورت میگیـرد. هـر یـک از قابلیتهـای اشـاره شـده در فـوق، متناسـب بـا درخواسـت مشـتری قابـل اجـرا خواهـد بـود. قابلیت نصب در فضای محدود بـا توجـه بـه محدودیتهـای موجـود در سـاختمانهای بتنـی و یـا پیـش سـاخته جهـت اجـرای کانـال فلـزی، قابلیـت تنظیـم برگشـت هـوا از پشـت و یـا زیـر در یونیـت داخلـی و تطابـق بـا محـل نصـب، از قابلیتهـای یونیـت داخلـی میباشـد. امکان استفاده از هوای تازه بـا توجـه بـه محـل نصـب و کاربـری محـل، ممکـن اسـت در مواقعـی نیـاز بـه هـوای تـازه جهـت باالبـردن مطبوعیـت هـوا احسـاس شـود کـه ایـن قابلیـت نیـز عـاوه بـر وجـود هـوای برگشـت در یونیـت داخلـی وجـود دارد. گرمایش مطلوب و ارزان برخـاف نمونههـای خارجـی موجـود در بـازار کـه گرمایـش نیـز در سـیکل زمسـتانی بـا اسـتفاده از کمپرسـور )هیـت پمـپ( و نهایتـا مصـرف بـاالی انـرژی بـرق صـورت مـی پذیـرد، در ایـن محصـول بـا توجـه بـه قیمـت گاز مصرفـی در مقایسـه آن بـا قیمـت بـرق در کشـور ایـران، از کویـل آب گـرم اسـتفاده شـده اسـت. آب گـرم مـورد نیـاز کویـل گرمایشـی توسـط پکیجهـای گرمایشـی اسـتاندارد در بـازار تامیـن میشـود. تقسیم برودت و گرمایش بـا توجـه بـه توزیـع و پرتـاب هـوا توسـط دریچههـای تعبیـه شـده در کانالهـای موجـود در سـقف کاذب، هـوا بـه طـور یکنواخـت در تمامـی نواحـی و بخشهـای منـزل و یـا سـاختمان مـورد نظـر پخـش شـده و کلیـه فضاهـای سـاختمان را پوشـش میدهـد. استقالل در سرمایش و گرمایش بـا توجـه بـه افزایـش نـرخ حاملهـای انـرژی در کشـور، مصـرف بهینـه انـرژی یکـی از دغدغههـای نویـن زندگـی شـهری و بـه ویـژه آپارتمـان نشـینی اسـت. اسـتفاده از یونیـت مجـزا و مسـتقل در هـر واحـد بـا کمتریـن سـطح اشـغال شـده در محیـط داخلـی، یکـی دیگـر از مزایـای سیســتمهای داکتــی شــرکت تهویــه میباشــد.
هزینه پایین تعمیرات و نگهداری داکـت اسـپلیتهای شـرکت تهویـه بـه دلیـل نصـب ادوات کنترلـی اتوماتیـک، بـه گونـهای طراحـی شـدهاند کـه کاربـری آن راحـت و قابـل اطمینــان بــه لحــاظ عملکــرد صحیــح بــوده و نیــاز بــه تنظیمــات فصلــی توســط متخصصیــن و تعمیــرکاران را بــه حداقــل رســانده اســت.

قـابليــتهــا

دارای فن فلزی گالوانيزه با فشار استاتيکی باال در واحد داخلی

قابليت اتصال به پکيج جهت تامين گرمايش

امکان کانال کشی طوالنی

مـزايـــا

قابليت اتصال به هوای تازه

استفاده از فن محوری با راندمان باال و صدای کم جهت واحد بيرونی

کويــل سرمايشــی دارای لولــه مســی شــياردار داخلــی میباشــد کــه راندمــان سيســتم را افزايــش میدهــد

واحـد داخلـی بـه گونـهای طراحـی شـده اسـت کـه اجـازه تعميـر و نگهـداری راحتـری را در موقـع نصـب بـه شـما میدهـد

مــزایا
مــعایب