جدید پمپ جتی پنتاکس 1اسب CAM

پمپ جتی پنتاکس 1اسب DAM 100/00

  • پمپ جتی
مــزایا
مــعایب