پمپ کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ ایرانی بدون فلوتر 45 متر ارتفاع

مــزایا
مــعایب