پمپ کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ ایرانی بدون فلوتر 28 متر ارتفاع

مــزایا
مــعایب