پمپ کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ ایرانی بدون فلوتر 48 متر ارتفاع

مــزایا
مــعایب