پمپ کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ ایرانی فلوتردار 25 متر ارتفاع

مــزایا
مــعایب