پمپ کفکش دو جداره پروانه استیل راد پمپ ایرانی فلوتردار 35 متر ارتفاع

مــزایا
مــعایب