دینام تک S25 1 اسب بلندکاست اصل آمریکا

5,000,000 ریال

مــزایا
مــعایب